Rechten

Uw rechten in het sociaal statuut van zelfstandige

Door het betalen van uw sociale bijdragen opent u het recht op:

 • kinderbijslag
 • ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • overbruggingsrecht
 • pensioen
 • moederschapshulp
 • familieplan
 • Vaderschaps- en geboorteverlof

Kinderbijslag

Sinds 2014 genieten zelfstandigen voor hun kinderen ten laste dezelfde kinderbijslag als werknemers en wordt de kinderbijslag uitbetaald door uw kinderbijslagfonds. Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met Horizon Het Gezin, het kinderbijslagfonds van EASYPAY GROUP.

Naargelang de regio waar uw kind gedomicilieerd is, gelden andere maandelijkse bedragen (situatie 2018):

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

1ste kind

93,93 euro

95,80 euro

95,80 euro

2de kind

173,80 euro

177,27 euro

177,27 euro

3de en volgende kinderen

259,49 euro

264,67 euro

264,67 euro

In bepaalde situaties worden supplementen toegekend, zoals een schoolpremie.

Ziekte- en invaliditeitsuitkering

Terugbetaling van de gezondheidszorg

Zelfstandigen in hoofdberoep die in orde zijn met de betaling van hun bijdragen openen het recht op terugbetaling van kosten van geneesheren, ziekenhuizen en geneesmiddelen, zowel voor zichzelf als voor hun gezinsleden.

Net als de werknemers betaalt u enkel het remgeld. Gepensioneerden, weduwen, weduwnaars, wezen en invaliden betalen een lager remgeld.

Arbeidsongeschiktheid gelijkstelling wegens ziekte

Wanneer u om gezondheidsredenen tijdelijk uw beroepsactiviteit moet staken, dan bevindt u zich in primaire arbeidsongeschiktheid. Vanaf de 15e dag wordt u dagelijks een uitkering toegekend.

Na 15 dagen arbeidsongeschikt

Na 12 maanden zonder gelijkstelling

Na 12 maanden met gelijkstelling

Gezinshoofd

59,85 euro

59,85 euro

59,85 euro

Alleenstaand

47,89 euro

47,89 euro

47,89 euro

Samenwonend

36,47 euro

36,47 euro

40,78 euro

Voor de periode van arbeidsongeschiktheid kan de zelfstandige genieten van een gelijkstelling wegen ziekte en betaalt hij/zij geen sociale bijdragen.

Klassiek overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Sinds maart 2020 bestaan er, naast het ‘klassieke’ overbruggingsrecht, verschillende vormen van crisis-overbruggingsrecht. Deze werden ingevoerd om zelfstandigen te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Indien u niet in aanmerking komt voor het crisis-overbruggingsrecht, dan kan u mogelijk aanspraak maken op het ‘klassieke’ overbruggingsrecht.

Wat is het overbruggingsrecht?

Indien u door omstandigheden failliet werd verklaard of indien u uw activiteit tijdelijk of definitief moet stopzetten, dan kan u gebruik maken van het overbruggingsrecht mits bepaalde voorwaarden. Om die periode te overbruggen, kan u tot 12 of 24 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. U dient intussen geen sociale bijdragen te betalen, maar behoudt wel een aantal sociale rechten.

Wie kan een beroep doen op deze maatregel?

Het moet gaan om zelfstandigen, helpers, meewerkende echtgenoten of helpers die de wettelijk voorlopige bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn op het ogenblik waarop hun onderbreking aanving.

Wat zijn de voorwaarden?

Om te kunnen genieten van het overbruggingsrecht moet de aanvrager voldoen aan de hieronder vermelde cumulatieve voorwaarden:

 • Verzekeringsplichtig zijn tijdens het kwartaal waarin het feit zich voordoet en de 3 daaraan voorafgaande kwartalen.
 • Tijdens de hierboven vermelde periode bijdragen verschuldigd zijn (al dan niet betaald).
 • Bijdragen betaald hebben gedurende minstens 4 kwartalen tijdens een referentieperiode die het kwartaal bevat waarin het feit zich heeft voorgedaan en de 15 voorgaande kwartalen.
 • Afwezigheid van elke beroepsactiviteit (al dan niet betaald)
 • Afwezigheid van vervangingsinkomen.
 • In België zijn hoofdverblijfplaats hebben.

In welke situaties is het overbruggingsrecht van toepassing?

Er zijn vier mogelijke situaties waarin u een beroep kan doen op het overbruggingsrecht:

 • Stopzetting na faillissement;
 • Stopzetting na collectieve schuldenregeling;
 • Gedwongen onderbreking;
 • Stopzetting wegens economische moeilijkheden.

Voor elk van deze situaties gelden bijkomende voorwaarden, bovenop de algemene voorwaarden.

Wat zijn uw rechten ?

Het overbruggingsrecht omvat twee delen: een uitkering en een gelijkstelling.

 • De uitkering: zodra uw activiteiten onderbroken zijn, ontvangt u maximaal 24 maanden lang een financiële uitkering.
 • Een gelijkstelling: maximaal 12 kwartalen lang behoudt u uw rechten op medische verzorging, gezinsbijslag en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Opgelet: Het overbruggingsrecht waarborgt geen rechten voor het rustpensioen.

De bedragen

Afhankelijk indien u een persoon ten laste heeft bij uw ziekenfonds:

 • Zonder gezinslast: 1.291,69 EUR per maand
 • Met gezinslast: 1.614,10 EUR per maand

Bij een ‘gedwongen onderbreking’ korter dan een volledige kalendermaand, kan u in bepaalde gevallen aanspraak maken op een percentage van het maandbedrag:

 • 25% bij onderbreking van minstens 7 dagen
 • 50% bij onderbreking van minstens 14 dagen
 • 75% bij onderbreking van minstens 21 dagen
 • 100% bij onderbreking van minstens 28 dagen

Ook periodes van onderbreking van 7 opeenvolgende kalenderdagen die verspreid liggen over twee kalendermaanden/kwartalen kunnen in aanmerking genomen worden.

Opgelet: Indien de onderbreking minder dan één kalendermaand betreft, wordt het luik ‘Behoud van sociale rechten' voortaan uitgesloten.

De aanvraag

Stuur een mail naar svk@steuntelkander.be en wij bezorgen u het aanvraagformulier. De aanvraag moet ingediend zijn vóór het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal van het vonnis van faillietverklaring, het begin van de gedwongen onderbreking of de stopzettingsdatum. Het ingevulde formulier dient vervolgens via aangetekende zending teruggestuurd of ter plaatse afgeleverd te worden.

Tijdelijke versoepelingen in het kader van de coronacrisis

In het kader van de coronacrisis worden enkele van de “klassieke” voorwaarden tijdelijk versoepeld voor ‘feiten’ (faillissement, gedwongen onderbreking of stopzetting) die zich voordoen tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021:

 • Indien u starter bent, moet u minstens twee kwartalen als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxi-statuut) zijn aangesloten. De wachttijd van 4 trimesters dient dus tijdelijk niet gerespecteerd te worden.
 • Bent u op het moment dat het feit zich voordoet niet meer dan twaalf kwartalen zelfstandige? Dan volstaat het dat u minstens twee kwartaalbijdragen effectief betaald hebt (i.p.v. vier kwartalen).
 • Het overbruggingsrecht kan voortaan gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen in het kader van de sociale zekerheid, mits naleving van een cumulplafond. Ingeval van overschrijding van dit plafond wordt de financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht verminderd ten belope van deze overschrijding.
 • De aanvraagtermijn voor aanvragen binnen het klassieke overbruggingsrecht naar aanleiding van “feiten” die zich voordoen in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020, wordt verlengd met twee kwartalen. Voor feiten die zich in deze periode voordoen, bedraagt de aanvraagtermijn dus vier kwartalen in totaal.
 • Voortaan worden de periodes waarin de zelfstandige een behoud van sociale rechten geniet in het kader van het overbruggingsrecht gelijkgesteld met een periode van bezigheid voor de pensioenberekening, met een maximum van 4 gelijkgestelde kwartalen.

Pensioen

Zelfstandigen, meewerkende echtgenoten, helpers en werkende vennoten die bijdragen betalen als hoofdberoep openen het recht op een rustpensioen.

Momenteel is de pensioenleeftijd 65 jaar voor wie met pensioen gaat voor 1 februari 2025. Wie nadien met pensioen gaat, moet 66 jaar zijn. Vanaf 1 februari 2030 wordt de pensioenleeftijd opgetrokken tot 67 jaar.

De pensioenadministratie onderzoekt ambtshalve uw rustpensioen zodra u de pensioenleeftijd hebt bereikt. U kan maximum één jaar op voorhand een aanvraag indienen.

U kan een aanvraag tot vervroegd pensioen indienen vanaf 63 jaar, indien u een loopbaan van minstens 41 jaar bewijst. Opgelet, uw pensioen wordt met een percentage werminderd afhankelijk van het jaar waarin het vervroegd pensioen begint. Het bedrag van uw pensioen is afhankelijk van uw beroepsloopbaan als zelfstandige en van de betaalde bijdragen tijdens uw loopbaan.

Bij de berekening van uw pensioen geldt een minimumpensioen. in 2018 is dit:

Minimumpensioen bij volledige loopbaan

Minimumpensioen bij onvolledige loopbaan

Minimum uitkering

Rustpensioen gezin

18.307,17 euro

18.179,54 euro

-

Rustpensioen alleenstaande

14.650,34 euro

14.548,22 euro

-

Pensioen echtgescheidene

14.454,57 euro

14.353,79 euro

14.255,00 euro

Om uw rustpensioen toegekend te krijgen, mag u geen beroepsactiviteit uitoefenen boven bepaalde grenzen, behalve wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt hebt. Pensioen mag u niet cumuleren met werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Wanneer u met pensioen gaat, zal u ongetwijfeld verder willen genieten van het leven.

Helaas zal het wettelijk pensioen u niet toelaten uw huidige levensstandaard te behouden. Het is daarom heel interessant om vrijwillig aan te sluiten bij het VAPZ:

 • U betaalt 8,17% op het inkomen van drie jaar geleden, met een plafond van 2.781,06 euro. Elk jaar kan u dit percentage verlagen indien gewenst.
 • De bijdrage is 100% aftrekbaar van uw belastbare inkomsten en zodoende wordt ook de basis verminderd waarop uw gewone sociale bijdragen berekend worden. U wint dus 50 tot 70% van de gestorte premies terug!
 • U kan het VAPZ (tweede pijler voor zelfstandigen), maar ook met pensioensparen of langetermijnsparen.

Vraag inlichtingen bij de dienst verzekeringen van Steunt Elkander op het nummer 02/743 05 30 of via e-mail aan verzekeringen at steuntelkander dot be. Wij bezorgen u een offerte op maat waaruit de voordelen zullen blijken van deze spaarformule!

Alle bijkomende informatie omtrent bijzondere bijslag, pensioenbijslag, pensioenbonus, en toegelaten inkomsten voor wie als gepensioneerde verder werkt als zelfstandige of als werknemer, zijn te bekomen bij Steunt Elkander of te vinden op de website MyPension.

Moederschapshulp

Moederschapsrust

De periode van moederschapsrust duurt 12 weken, waarvan 3 weken verplichte rust (één week voor de vermoedelijke datum van bevalling en 2 weken na de bevalling) en 9 weken facultatieve rust.

Vrijstelling van bijdrage na bevalling

Er is geen sociale bijdrage verschuldigd voor het kwartaal dat volgt op dat van de bevalling. Dit heeft ook geen gevolgen op de sociale rechten.

Moederschapsuitkering

Tijdens de periode van 12 weken moederschapsrust geniet de zelfstandige een forfaitaire uitkering per week.

Bij voltijdse moederschapsrust (alsook bij adoptie) bedraagt de uitkering 484,90 euro per week. Bij halftijdse moederschapsrust (indien de zelfstandige beslist om tijdens de facultatieve periode halftijds terug als zelfstandige te werken) wordt dit bedrag gehalveerd tot 242,45 euro.

Dienstencheques voor moederschapshulp

Via Steunt Elkander kan u als lid gratis 105 dienstencheques bekomen voor de periode na uw moederschapsrust om hulp te krijgen bij uw huishoudelijke taken en uw zelfstandige activiteit beter te kunnen combineren met uw gezinsleven.

Voorwaarden zijn dat u uw beroepsactiviteit hervat (als zelfstandige, werknemer of ambtenaar), u in orde bent met de betaling van de sociale bijdragen voor het 2de en 3de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de bevalling en dat de pasgeborene ingeschreven is in het gezin van de moeder.

De dienstencheques laten toe een erkende onderneming uw huishoudhulp te laten verrichten.

Familieplan: mantelzorg voor zelfstandigen

De uitkering voor mantelzorg wordt toegekend in geval van ernstige ziekte van een familielid of een naaste aan het einde van zijn leven (palliatieve zorg). Deze uitkering kan maximaal 6 opeenvolgende maanden toegekend worden en gedurende de volledige loopbaan als zelfstandige maximaal 12 maanden.

Wanneer u tijdelijk uw beroepsactiviteit onderbreekt om zorg te verlenen aan een naaste, kan u een maandelijkse uitkering genieten en een vrijstelling van de sociale bijdragen bekomen (wanneer u drie opeenvolgende maanden de uitkering geniet) met behoud van uw sociale rechten als zelfstandige.

De aanvraag moet u indienen via Steunt Elkander. Zie aanvraagformulier voor uitkering mantelzorg.

Vaderschaps- en geboorteverlof

Wat is het vaderschaps- en geboorteverlof?

Vanaf 1 mei 2019 kunnen zelfstandigen die vader of mee-ouder worden naar aanleiding van de geboorte van één of meerdere kind(eren) een vaderschaps- en geboorteverlof opnemen.

Dit verlof geeft recht ofwel op een uitkering voor maximaal 15 dagen onderbreking, ofwel op een uitkering voor maximaal 8 dagen onderbreking aangevuld met 15 dienstencheques. De onderbreking kan eveneens per halve dag gebeuren en moet plaatsvinden in een periode van vier maanden na de geboorte.

Wie kan de uitkering aanvragen?

U kan een vaderschaps- en geboorte-uitkering aanvragen als u, onder andere, de volgende voorwaarden vervult:

 • u bent zelfstandige;
 • u bent vader of mee-ouder geworden;
 • u bent in orde met de sociale bijdragen voor de twee kwartalen die het kwartaal van de geboorte van het kind voorafgaan;
 • u hebt elke beroepsactiviteit volledig onderbroken gedurende enkele (volledige of halve) dagen ten gevolge van de geboorte van het kind en dit alvorens het kind vier maanden is.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

 • Voor een volledige dag onderbreking: 83,26 EUR (maximaal 10 volledige dagen).
 • Voor een halve dag onderbreking, ontvangt u 41,63 EUR (maximaal 20 halve dagen).

Opgelet: indien u de uitkering voor maximum 8 volledige dagen of maximum 16 halve dagen aanvraagt, kan u eveneens, bovenop deze uitkering, de geboortehulp (bestaande uit 15 dienstencheques ter waarde van 135 EUR) aanvragen.

Hoe kan u de uitkering aanvragen?

Het aanvraagformulier kan u downloaden van onze website https://www.easypay-group.com/nl_BE/diensten/sociaal-verzekeringsfonds/documenten/, invullen en ondertekend AANGETEKEND opsturen naar Steunt Elkander.

De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte van het kind.

Nieuwe bepalingen vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn twee nieuwe bepalingen in werking getreden:

1. Met betrekking tot de referentiekwartalen:

Zelfstandigen die geen referentiekwartalen (één of beide kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de geboorte van het kind) kunnen aantonen omdat zij bijvoorbeeld actief waren als loontrekkende of ambtenaar, komen alsnog in aanmerking voor de vaderschaps- en geboorte-uitkering.

2. Met betrekking tot de aanvraagtermijn:

De aanvraag moet in principe ingediend worden ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte van het kind. Indien het kind evenwel geboren wordt in de laatste maand van een kwartaal (met name in maart, juni, september of december) beschikt betrokkene over een extra maand om zijn aanvraag in te dienen.

OPGELET: beide versoepelingen zijn slechts van toepassing op geboortes vanaf 1 januari 2020. Voor geboortes die hebben plaatsgevonden vóór deze datum, gelden de bepalingen.

Waarom aansluiten bij het sociaal ver­zekerings­fonds van EASYPAY GROUP

 • Snel en vlot uw dossier online opvolgen via het E-loket
 • Persoonlijke aanpak met vast contactpersoon
 • Volledige dienstverlening onder één dak
 • We gaan een stapje verder met onze uitgebreide dienstverlening

Vragen?

Zit u met een probleem of kwestie waar u geen oplossing voor vindt? Zijn er onduidelijkheden? Aarzel niet om ons te contacteren, wij zijn er om u te helpen!

Stel uw vraag

EASYPAY GROUP gebruikt cookies om uw surf­ervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer